DOMÚ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST REFERENCE KONTAKT
 

 

Služby

- Zavádění a udržování systému BOZP dle ČSN OHSAS 18001

- Zavádění a udržování systému řízení kvality dle ISO 9001

- Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

- Zajištění funkce externího ekologa firmy

- Podpora v oblasti BOZP

- Hodnocení rizik dle zákona 167/2008 Sb.

- Poradenská činnost

- Vypracování plánů odpadového hospodářství

:: Zavádění a udržování environmentálního systému řízení (EMS) dle ISO 14001

  • vstupní analýza
  • vypracování systémových dokumentů EMS (organizačních směrnic)
  • vypracování provozních dokumentů - provozní řády, havarijní plány, pracovní návodky
  • školení zaměstnanců a managementu o EMS a požadavcích na ochranu životního prostředí - nakládání s odpady, používání chemických látek, skladování závadných látek, požadavky na ochranu ovzduší
  • interní audity EMS resp. IMS (integrovaný systém řízení)
  • provedení hodnocení souladu s předpisy v ochraně životního prostředí a vypracování zprávy z tohoto hodnocení
  • sledování předpisů v oblasti životního prostředí a aplikace těchto předpisů do dokumentace a činnosti organizace
  • vypracování zprávy pro přezkoumání EMS vedením organizace
  • další související činnosti