DOMÚ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST REFERENCE KONTAKT
 

 

Služby

- Zavádění environmentálního systému řízení (EMS) dle ISO 14001

- Zavádění a udržování systému BOZP dle ČSN OHSAS 18001

- Zavádění a udržování systému řízení kvality dle ISO 9001

- Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

- Podpora v oblasti BOZP

- Hodnocení rizik dle zákona 167/2008 Sb.

- Poradenská činnost

- Vypracování plánů odpadového hospodářství

:: Zajištění funkce externího ekologa firmy

 • Komplexní celoroční servis v oblasti ochrany životního prostředí
 • Odpady
  • zabezpečení funkce odpadového hospodáře dle zákona o odpadech
  • vedení evidence produkce odpadů, pravidelná roční hlášení
  • vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů
  • vypracování postupů pro nakládání s odpady
  • zhodnocení technologií z pohledu minimalizace odpadů
  • posouzení návrhů smluv o odstraňování odpadů
  • provádění kontrol nakládání s odpady a stanovení opatření ke zlepšení
  • zařazování odpadů podle katalogu odpadů
 • Ochrana ovzduší
  • evidence zdrojů znečišťování ovzduší - sledování stálých a proměnných údajů
  • vypracováni provozních řádů zdrojů znečišťování
  • výpočty množství emisí a poplatků za znečišťování ovzduší, oznamovací povinnost v rozsahu zákona o ochraně ovzduší
  • zajištění a vyhodnocení měření emisí
 • Ochrana vod
  • kontrola nakládání se závadnými látkami
  • vypracování havarijních plánů
  • provedení havarijního výcviku podle požadavku EMS
  • vypracování provozních řádů pro vodní díla
  • vodoprávní evidence v rozsahu stanoveném legislativou
  • vypracování povodňových plánů
  • vyhodnocení účinnosti zařízení pro úpravu odpadních vod (čističky, odlučovače ropných látek)
 • Chemické látky a směsi
  • vypracování pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  • školení o nebezpečných chemických látkách a směsích
  • kontrola nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • Prevence havárií
  • provedení hodnocení podle zákona o prevenci havárií a vypracování zprávy o hodnocení, vypracování protokolu o zařazení / nezařazení podle zákona o prevenci havárií
 • IPPC
  • vypracování žádosti o integrované povolení
  • sledování požadavků integrovaného povolení
  • vypracování vyhodnocení plnění integrovaného povolení
  • vyhodnocení povinnosti organizace ve vztahu k integrovanému registru znečištění
  • hlášení do integrovaného registru znečištění
 • Kontrolní činnost
  • provádění kontrol dodržování předpisů v oblasti ochrany životního prostředí
  • navrhování opatření k nedostatkům zjištěným při těchto nebo jiných kontrolách
 • Školení
  • o ochraně životního prostředí
  • o legislativních předpisech v ochraně životního prostředí
  • o nakládání s odpady, ochrana ovzduší, ochrana vod, chemické látky
 • Další
  • sledování předpisů v oblasti ochrany životního prostředí
  • aplikace nových předpisů do dokumentace o životním prostředí
  • stanovení významných míst z hlediska prevence ohrožení životního prostředí
  • účast na jednáních se zástupci veřejné správy