DOMÚ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST REFERENCE KONTAKT
 

 

Služby

 

:: Zavádění a udržování environmentálního systému řízení (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2005

 • vstupní analýza
 • vypracování systémových dokumentů EMS (organizačních směrnic)
 • vypracování provozních dokumentů - provozní řády, havarijní plány, pracovní návodky
 • školení zaměstnanců a managementu o EMS a požadavcích na ochranu životního prostředí - nakládání s odpady, používání chemických látek, skladování závadných látek, požadavky na ochranu ovzduší
 • interní audity EMS resp. IMS (integrovaný systém řízení)
 • provedení hodnocení souladu s předpisy v ochraně životního prostředí a vypracování zprávy z tohoto hodnocení
 • sledování předpisů v oblasti životního prostředí a aplikace těchto předpisů do dokumentace a činnosti organizace
 • vypracování zprávy pro přezkoumání EMS vedením organizace
 • další související činnosti

:: Zavádění a udržování systému řízení BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008

 • vstupní analýza
 • vypracování systémových dokumentů OHSAS (organizačních směrnic)
 • vypracování provozních dokumentů - provozní řády, bezpečnostní pravidla, pracovní návodky
 • školení zaměstnanců a managementu o BOZP a požadavcích na BOZP (práce na VTZ, práce ve výškách, používání chemických látek)
 • interní audity OHSAS resp. IMS (integrovaný systém řízení)
 • provedení hodnocení souladu s předpisy v BOZP a PO a vypracování zprávy z tohoto hodnocení
 • sledování předpisů v oblasti BOZP a PO a aplikace těchto předpisů do dokumentace a činnosti organizace
 • vypracování zprávy pro přezkoumání OHSAS vedením organizace

:: Zavádění a udržování systému řízení kvality (QMS) dle EN ISO 9001:2008

 • vstupní analýza
 • vypracování systémových dokumentů QMS (organizačních směrnic, příručky)
 • školení zaměstnanců a managementu o QMS
 • interní audity QMS resp. IMS (integrovaný systém řízení)
 • vypracování zprávy pro přezkoumání QMS vedením organizace
 • další související činnosti

:: Posuzování vlivů na životní prostředí

 • oznámení pro zjišťovací řízení posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
 • oznámení podlimitního záměru pro zjišťovací řízení posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
 • dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
 • posudek na dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
 • posouzení vlivu činnosti, stavby nebo zařízení na životní prostředí při přípravě investic nebo projektů

:: Zajištění funkce externího ekologa firmy

 • Komplexní celoroční servis v oblasti ochrany životního prostředí
 • Odpady
  • zabezpečení funkce odpadového hospodáře dle zákona o odpadech
  • vedení evidence produkce odpadů, pravidelná roční hlášení
  • vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů
  • vypracování postupů pro nakládání s odpady
  • zhodnocení technologií z pohledu minimalizace odpadů
  • posouzení návrhů smluv o odstraňování odpadů
  • provádění kontrol nakládání s odpady a stanovení opatření ke zlepšení
  • zařazování odpadů podle katalogu odpadů
 • Ochrana ovzduší
  • evidence zdrojů znečišťování ovzduší - sledování stálých a proměnných údajů
  • vypracováni provozních řádů zdrojů znečišťování
  • výpočty množství emisí a poplatků za znečišťování ovzduší, oznamovací povinnost v rozsahu zákona o ochraně ovzduší
  • zajištění a vyhodnocení měření emisí
 • Ochrana vod
  • kontrola nakládání se závadnými látkami
  • vypracování havarijních plánů
  • provedení havarijního výcviku podle požadavku EMS
  • vypracování provozních řádů pro vodní díla
  • vodoprávní evidence v rozsahu stanoveném legislativou
  • vypracování povodňových plánů
  • vyhodnocení účinnosti zařízení pro úpravu odpadních vod (čističky, odlučovače ropných látek)
 • Chemické látky a směsi
  • vypracování pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  • školení o nebezpečných chemických látkách a směsích
  • kontrola nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • Prevence havárií
  • provedení hodnocení podle zákona o prevenci havárií a vypracování zprávy o hodnocení, vypracování protokolu o zařazení / nezařazení podle zákona o prevenci havárií
 • IPPC
  • vypracování žádosti o integrované povolení
  • sledování požadavků integrovaného povolení
  • vypracování vyhodnocení plnění integrovaného povolení
  • vyhodnocení povinnosti organizace ve vztahu k integrovanému registru znečištění
  • hlášení do integrovaného registru znečištění
 • Kontrolní činnost
  • provádění kontrol dodržování předpisů v oblasti ochrany životního prostředí
  • navrhování opatření k nedostatkům zjištěným při těchto nebo jiných kontrolách
 • Školení
  • o ochraně životního prostředí
  • o legislativních předpisech v ochraně životního prostředí
  • o nakládání s odpady, ochrana ovzduší, ochrana vod, chemické látky
 • Další
  • sledování předpisů v oblasti ochrany životního prostředí
  • aplikace nových předpisů do dokumentace o životním prostředí
  • stanovení významných míst z hlediska prevence ohrožení životního prostředí
  • účast na jednáních se zástupci veřejné správy

:: Podpora v oblasti BOZP

 • Provedení bezpečnostní prověrky podle požadavku zákoníku práce
 • Sledování legislativních předpisů v oblasti BOZP a PO a aplikace nových požadavků do činností a dokumentace organizace
 • Provádění kontrol dodržování bezpečnostních předpisů
 • Zajištění požadavků BOZP ve vztahu ke skladování a používání nebezpečných chemických látek a směsí
 • Aktualizace registru rizik a vyhodnocení závažnosti rizik

:: Hodnocení rizik ekologické újmy, vyplývající ze zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě podle nařízení vlády č. 295/2011 Sb., přílohy č.1

 • Zařazení organizace / činnosti podle zákona č. 167/2008 Sb. o ekologické újmě
 • Provedení hodnocení vyjmenovaných činností podle zákona
 • Vypracování zprávy o hodnocení, včetně uvedení podkladů, podle kterých se hodnocení provádělo
 • Sledování změn v hodnocení - např. při novém stanovení zranitelných míst, významných evropských oblastí a jiných kritérií, které byly použity při hodnocení, případně při změně zákona

:: Poradenská činnost v oblasti:

 • environmentální systém řízení – EMS (EN ISO 14001:2004)
 • systém řízení kvality – QMS (EN ISO 9001:2008)
 • systém řízení BOZP – OHSAS (ČSN OHSAS 18001:2008)
 • integrovaný systém řízení (QMS, EMS, OHSAS)
 • odpadové hospodářství
 • ochrana ovzduší
 • ochrana vod
 • chemické látky a směsi
 • prevence závažných havárií
 • nakládání s obaly

:: Vypracování plánů odpadového hospodářství (POH)

 • Požadavek vypracovat plán odpadového hospodářství vyplývá z §44 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisů, zejména vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.
 • Po novele zákona o odpadech (169/2013 Sb.) nemají povinnost zpracovat POH původci, kteří odpad pouze přepravují a shromažďují.